Wikdahls (Vikdals) nybygge, karta och historik

En av mig bearbetad version av Elof Lindmarks historik, daterad 1983 lyder som följer:

(Det är Elof Lindmark som valt att stava namnet på nybygget på detta sätt!)

En historik över Wikdahls Nybygge

Den som först insynade Wikdahls Nybygge, var Soldaten Nr 104, Erik Nilsson Pipare född 1749, soldat i Tjärn Skellefteå. Av okänd anled­ning kom denne soldat aldrig att bosätta sig på Nybygget, det tog omkring 40 år innan dennes ättlingar kom till Nybygget och därefter i stort sett be­bott byn tills i dag.

År 1802 den 15 juni, inställde sig undertecknad Avvittrings Commis­sions – Lantmätare, uti Fahlmarks By i Skellefteå Socken, att till ödmjukaste åt­lydnad af Konungens Befallningshavandes Höggunstliga förordnande under den 29 april detta år, att uti Crono – Aitors, Likvidations – Commisarien och Crono – Länsmannen välbetrodde Gert Hedlunds närvaro, afmäta Cronans, vid avvittringen tillfallna över­loppsmark, emellan Ytterviks och Sjöbottens Byars Skatteskogar, så vida af östra Fahlmarks Byamän igenom Resolution af den 30 september nästlidet år, fått tillstånd därstädes ett Crono – Nybygge Anlägga af 1 St. Lägenhet som Soldaten Erik Pipare låtit insyna, med flera tegar å befintliga Lägenheten, som blivit Östra Fahl­marks. Byamän upplåten.

S:B: Efter i laga tid skedd kungörelse om Termin till denna förrätt­ning infant sig Likvid – Commisarien och Crono – Länsmannen Hedlund, att som Kungliga Majestäts sig Cronans Rätt bevaka, som och Östra Fahlmarks Bön­der, Sven Mosisson, Anders Olovsson, Erik Eriksson, Hans Svensson och Per Svensson som då inlämnade Konungens Befall­ningshavandes Resolution af den 30 september nästlidne år, grundat på Resolution af den 28 november år 1794 af för Soldaten Pipare den 23 augusti nästlidne år utsynte Lägenhe­ten nämligen, Till åker vid vägen till Sjöbotten och söder om den så kallade Wik- eller Slåtter Myran, och till lindor på alla sidor om före­nämnda åkerjord, samt till äng, 1 § På västra sidan om Bursjön en liten Rådningsmor af 2 skrindors avkastning, 2 § på västra sidan om Slått eller Wikmyran Rådningsland 1 skrinda. 3 § Bursjön – Myran med ther varande Råd­ningsland 8 skrindor, Få ett Crono – Nybygge Anlägga och upparbeta, med åtnjutande af 25 frihetsår, räknat ifrån första Resolutionen af år 1794, hvilka så till Linda gå år 1819, och som Ytterviks och Sjö­bottens Byamän voro tillsagda att i dag vara tillstädes vid Båt­stället Bursjö – änget så förfogade undertecknade sig med åtfölje af Östra Fahlmarks Bön­der, hvarest träffades ifrån Ytterviks By, Salo­mon Jönsson, Benjamin Ersson och Jakob Jonsson, ifrån Sjöbottens By, Stora Olov Olovsson, Jon Gabrielsson, Per Gabrielsson, Unge Per Eriksson, Jon och Per Andersson, ävensom utskickade ifrån Bureå Bya­män, Johan Andersson thärstädes Rätter

(Underskriften är på grund av dålig kopia av originalet, helt oläs­lig.)

Rätt avskrivet i Skellefteå den 24 november 1982 intygar Elof Lind­mark.

En kort beskrivning om den man som insynade Wikdahl.

Erik Nilsson Pipare född 1749, Gift 1:a gången 1776, gift 2:a gången den 4 november 1813. Han dog som Fattighjon i Bureå i september 1837, 88 år gamma1 efter ett långt och äventyrligt liv. År 1770 tog han anställning som Soldat Nr. 104 Pipare i Tjärn Skellefteå, Efter krigsförklaringen mot Ryssland den 2 juli 1788 placeras Pipare med Regementet i augusti månad samma år vid Anjala helt nära Ryska grän­sen. Han kom hem på hösten år 1791 med livet i behåll och bosatte sig i Tjärn, där han levde till 1805. Därefter bodde han i Stöver­fors, sedan i Tjärn igen och Bäck Nr. 6 innan han slutar sina dagar i Bureå.

Hustru i 1:a giftet var Martha Johansdotter Bergman född 1752, död 9/9 1809. Hon var dotter till soldaten Johan Tomasson Berg­man född 1725 Se Bergsbyn.

Hustru i 2:a giftet änkan Caisa Andersdotter, född 1772 död i Bureå 1836. Hon var gift 1:a gången 1798 med Erik Andersson född 1771 i Stryksele.

Erik Pipares barn, alla i 1:a giftet:

A:   sonen Nils Ersson född 23/9 1777, gift 1805. Denne och hans släkte kom att bebygga Wikdahl, Se kommande text.

B:   sonen Johan Ersson född 1779, gift 1808 i Stöverfors. Troli­gen var han soldat en tid i Tjärn.

C:       sonen Erik Ersson född 1781, död samma år.

D:   dottern Britta Catharina Ersdotter född 1782 eller 73. Gift med Markus Warg i Stryksele.

E:       sonen Erik Ersson 2 född 1785 död 1786.

F:   dottern Martha Agata Ersdotter född 1786, gift 1813 med Johan Lindskog, född 1781 De finns bosatta i Bäck, (Se Sidan 131 kap: IV i Boken Bureå Sockens Kustbyar av Elof Lindmark.)

G:   styvdotter. Lisa Caisa Eriksdotter född 1806. Hon var änkan Caisa Andersdotters dotter född i Stryksele.

Enligt de källskrifter som finns var alltså Erik Pipare inte bosatt i Wikdahl, men hans ättlingar sedan i många led.Erik Pipare sålde sin besittningsrätt till Nybygget Wikdahl till Bonden Salomon Jönsson född 1752 i Yttervik Nr. 4. När detta skedde är inte klarlagt. Nybygget upptas i ett Arvskifte som Salomon Jönsson höll år 1811. Där finns nämnt besittningsrätten till Crono-Nybygget med trenne halvkvarnslotter till ett värde av 222 Riksda­ler. (Se sidan 43 Kapitel III i boken Bure Sockens Kustbyar.) Nybyg­get nämns inte i Mantalslängden förrän år 1810. Där finns Salomon Jönssons måg Hans Hansson, född 1776, som ägare.

Men Nybygget skulle bebyggas och bebos inom en viss tid, och därför flyt­tar troligen först avskedade soldaten Anders Persson Slumpare dit som arrendator. Slumpare är född 1774 gift 9/11 1800 och död 7/8 1842. Han var son till soldaten Per Olovsson Skyndsam född 1726, i Mjödvattnet. Anders Slumpare anställdes som soldat Nr. 46 i östra Hjoggböle år 1797 och fick Avsked 1806.

Slumpare ägde åren 1813-1817 3/32 manta1 ur Nr. 9 i Långvik. Han flyttar omkring. 1818 hit till Wikdahl och övertar Nybygget som till 1819 var skattefritt och skulle bebyggas innan detta år var tillända. Han sålde troligen hemmanet omkring 1830 till äldste sonen till Erik Pipare som in­synat detta Nybygge som tidigare antytts.

(Den nye ägaren Nils Ersson var född 1777.) Hustrun hette Magdalena Nils­dotter, född 1770-71 och dog år 1845 enligt död- och begrav­ningsboken i en ålder av 74 år 4 månader och 20 dagar. Hon var dotter till Nils Persson född 1735 (Se Långviken Nr. 8.1.)

De fick följande 4 barn:

A:   sonen Per Andersson Långström föddes 23/8 1801 i Hjogg­böle. Han for 1820 till Arvidsjaur, var troligen i Lycksele en tid, men återvänder 1822. 1823 flyttar han till Själevad i Ångermanland och gifter sig där, men kommer åter till Västerbotten med fa­miljen.

B:   dottern Anna Andersdotter född 2/3 1803, gift den 9 okt 1825 med soldatsonen Johan Persson född 1794 från Sjöbot­ten. Han var son till soldaten Per Ryttare född 1758. Anna Andersdotter dränkte sig själv i brunnen i Wikdahl den 20 april 1826 efter 6 månaders äktenskap.

C:   sonen Nils Andersson Hägglund född l9/12 1805. Han for till Piteå l/7 1824 men kom åter, for till Själevad 1826, kom åter och gifte sig i Långviken 1830. Nils är torpare där en tid, finns sedan i Yttervik men flyttar till Ursviken och Bergsbyn.

D:       dottern Lovisa Andersdotter född 1808 död 1808.

Nybygget Wikdahl ägdes som tidigare sagts omkring 12-15 år av Anders Persson Slumpare född 1774.  Hos honom var även hans mor Anna Anders­dotter, född 1735 i Mjödvattnet, bosatt. Hon dog där den 26/10 1819.

Wikdahl som sedan skattades för 3/16 manta1 och ägdes av Nils Ersson, född 23/9 1877 i Tjärn, gift i Bäck 6/l 1805 död år 1868, var son till Erik Pipare som insynade Wikdahl. Innan Nils Ersson köpte hemma­net i Wikdahl bodde han i Stöverfors, troligen i Högnäsfors och ägde svärfaderns hemman Nr. 4 i Bäck. (Se sidorna 43-44 och 45 i kap. IV i boken Bure Sockens Kustbyar.) Vidare var han i Lövånger en kort tid, 1828 bosatt i Häggdal och kom hit omkring l830-32.

Nils Erssons hustru var Anna Kristina Eriksdotter, född 1777 död den l/2 1857. Hon var dotter till Erik Mikaelsson född 1740 i Ersmark, bor sedan i Finnträsk, Lillkågeträsk, i Back Nr. 4, åter till Lill­kågeträsk. (Erik Mikaelsson var gift 3 gånger och var son till Mikael Olovsson född 1700 som i sin tur var son till Olov Mattsson född 1668 från Ljusvattnet i Burträsk. Olov var Bonde och Måg till Mikael Andersson i Kattisträsk Nr. 1 som var son till Anders Andersson, bonde i Kattisträsk Nr. 1 1629 till 1652, obs. fel i Bureboken.)

De fick följande 5 barn, alla födda i Bäck.

A:   sonen Johan Gustav Nilsson född l1/8 1805 gift 1833, bo­satt i Bureå, men kom hit som Bonde på l/3 de1 av Wikdahls hemmanet. Mer om denne längre fram.

B:   sonen Erik Nilsson född 14/10 1807. Han var vanför och dog den 2/9 1833.

C:   dottern Märtha Stina Nilsdotter född 6/3 1810 gift 1841 med Lars Gustav Norsten född 1820 från Gummark Nr. 5, som blev bonde här på l/16 mantal, se nedan.

D:   sonen Carl Fredrik Nilsson född 28/l 1816 gift 1841, blev på 1840 talet ägare till hela Wikdahls hemmanet, men efter delning äger han l/16 mantal, se nedan.

E:       sonen Nikodemus Nilsson född l4/5 1823 död 28/7 1858.

Sonen Carl Fredrik Nilsson övertog hela Wikdahl på 1840-talet, men efter Moderns död blev hemmanet delat i 3 lika delar:

l/l6 manta1 till Carl Fredrik Nilsson född 1816

l/16 manta1 till Mågen L. G. Norsten född 1820

l/16 manta1 till Johan Gustav Nilsson född 1805

Wikdahls hemmanet kom senare att ytterligare delas i flera mindre hemman som denna utredning kommer att visa.

Nybygget övertogs omkring 1849 av sonen Carl Fredrik Nilsson Wikdahl född 28/l 1816 gift 31/10 1841. Han flyttar år 1843 till Byske, men återkommer 1849 och övertar då hela faderns Hemman 3/16 manta1 i Wik­dahl, men efter Moderns död 1857 delas Hemmanet i 3 delar. Carl Fredrik Wikdahl född 1816 äger sedan l/16 mantal och skrives år 1862 som fattig och finns sen som födorådstagare, död i byn troligen 1889.

Hans hustru Eva Stina Nilsdotter, är född den l/10 1820 i Norra Bastuträsk, uppväxt i Bodviken, död hos dottern Emma Carolina 25/4 1896. Hon var dotter till Nils Olovsson Holmgren född 1784 i N. Bas­tuträsk. Han flyttar 1828 till Bodviken och kommer från ett släkte i Långviken och östra Fahlmark.

Carl Fredrik och Eva Stina fick följande 8 barn:

A:   dottern Greta Stina Carlsdotter, född 20/2 1842 gift år 1863 med Johan Lundberg född 1837, Mer om dessa nedan.

B:   dottern Wilhelmina Carlsdotter, född 13/9 1843, som flyttade till Båtvik 1860.

C:   dottern Eva Carlsdotter, född 11/7 1847, som flyttade till Sjöbot­ten 1865.

D:   sonen Karl Oskar Wikdahl, född 15/2 1851, flyttade till Köping den 8/6 1878, kom åter gift 1879 med Anna Viktoria Selin från Bureå. Hon bor först i Ottertjärn sedan i Bureå.

E:   dottern Clara Efrosyna Carlsdotter född 10/l 1853, Hon reste till Amerika den 29/7 1867, men kom tillbaka och for till Stock­holm den 26/10 1874. 1878 flyttar hon till Inre Ursviken.

F:   sonen Fredrik Wallfred född 11/10 1855.

G:   dottern Emma Carolina Carlsdotter född 9/8 1858 gift 1885 med Missio­när Anton Andersson född 1856, Se mer sedan.

H:   sonen Johan Albert född 25/10 1861.

Mågen Johan Lundberg född 27/8 1837, kom hit från Lövånger den 5/11 1862 som dräng. Han gifte sig 6/4 1863 med dottern i gården, Greta Stina Carls­dotter, född 20/2 1842, se ovan. De fick sonen Carl Johan Lundberg född 17/l 1864. Familjen flyttar till Lövånger den 3/6 1865.

l/32 manta1 ur gården köptes omkring 1865 av en dräng, Erik Persson född 1827 från Älvdalen. De övriga l/32 mantalen köptes troligen av någon brorsson till Carl Fredrik.

l/16 manta1 ur hemmanet Wikdahl övertogs omkring 1857 av Nils Erssons äldste son, Johan Gustav Nilsson född 11/8 1805 i Bäck. Han kom med Fadern hit omkring 1830, gifte sig här den 10/l 1833, bodde med sin familj här hos fadern till 1843, flyttar då till Bureå, men efter moderns död l857 övertar han en tredjedel av hemmanet. Han dör troligen 1877, dokumentet är helt bort­bränt.

Hustrun Matilda Nilsdotter född 1805 troligen i Gummboda i Ny­sätra, var den yngsta av Nils Larssons barn i Gummboda. Fadern dog när Matilda var 3 år gammal. De 9 barnen flyttade ut åt olika hål1. Det är mycket svart att följa denna Matilda Nils­dotters väg till Wikdahl. Hon kom från Nysätra den 11/11 1824 som piga på Gästgivar­gården i Bureå, sedan var hon en kort tid hos Lars Brännare i Bureå, i Furunäs, och i Norrböle där sonen Johan August föddes år 1831. Ingen fader nämns i dopboken, Hon gifte sig hit 1833, död 3/7 be­gravd 9/7 1865, 60 år gammal.

Johan Gustav och Matilda fick följande 7 barn:

A:   sonen Johan August Lundström född l/7 och döpt 3/7 1831. Han var aldrig skriven son (styvson), men alltid nämnts som son i gården, gift 1860.

B:   dottern Anna Johanna Johansdotter född l/2 1834 gift 1871 med drängen Erik Persson från Älvdalen.

C:   sonen Karl Johansson Wikström född 2/5 1836 gift 1872, över­tog l/32 manta1 ur gården.

D:   sonen Nikanor Johansson Lundström född 29/4 1838 gift 1876 ägare till l/32 manta1 ur Wikdahl.

E:   sonen Gustav Johansson född 3/3 1840 död 30/4 1840.

F:   dottern Helena Kristina Johansdotter född 4/6 1842 gift 1876 med Gabriel Petter Nilsson Rönngren född 1853. Se även Nr. 4 Bäck, sidan 47:A Kap: IV i Bure Sockens Kustbyar av Elof Lind­mark.

G:   sonen Gustav Adolf Lundström född 25/11 1847 i Bureå, gift 1875. Han övertog l/32 manta1 ur Wikdahls Hemmanet.

3 av sönerna i gården blev ägare till l/32 manta1 vardera ur Wik­dahls Hemmanet. Någon av Karl Nikanor och Gustav Adolf köpte ur farbrodern Carl Fredriks hemman, vem är obekant. Mågen Erik Persson köpte nog sina l/32 manta1 ur Carl Fredriks hemmansdel.

Ägare till l/32 manta1 ur faderns hemman i Wikdahl, var Karl Jo­hansson Wikström född 2/5 1836 Gift 24/10 1872. (Son till Johan Gustav Nilsson född 1805.)

Hustrun Sara Caisa Nilsdotter född 22/6 1838 i Wallen Lövånger, (Dotter till Nils Johan Andersson född 1798, Wallen Nr. 4.)

Karl och Sara Caisa fick 5 barn:

A:   dottern Anna Carolina Wikström född 16/12 1872 gift 1895, troli­gen med Aron Andersson Häggblom i Bureå.

B:       dottern Tekla Helena Wikström född 25/10 1874.

C:       sonen Karl Johan Wikström född 24/10 1876, bosatt i Byn.

D:       sonen August Wikström född 28/9 1878, bosatt i Byn.

E:       sonen Oskar Wikström född I?/8 1880, bosatt i Byn.

Ägare till l/32 manta1 i Wikdahl var Gustav Adolf Lundström född 25/11 1847 gift 4/12 1875. (Son till Johan Gustav Nilsson född 1805.)

Hustrun Eva Maria Andersdotter född 8/10 1852 i Istermyrliden. (Dotter till Anders Gustav Johansson född 1819 i Istermyrliden.)

Gustav Adolf och Eva Maria fick 8 barn:

A:       dottern Maria Agusta Lundström född den 2/2 1877.

B:       dottern Anna Evelina Lundström född l/12 1878.

C:       dottern Hildur Johanna Lundström född 13/l 1881.

D:       sonen Johan Albert Lundström född 14/4 1883.

E:   dottern Agneta Helena Lundström född 8/5 1885 död den 6/9 år 1901.

F:       dottern Tekla Emelia Lundström född 20/4 1887.

G:       dottern Frida Erika Lundström född 8/l 1889.

H:       sonen Hjalmar Andreas Lundström född 19/5 1892.

l/32 manta1 i Wikdahl ägdes av, Nikanor Johansson Lundström född 29/4 1838, Gift 1876. (Son till Johan Gustav Nilsson född 1805.)

Hustrun änkan Erika Norqvist född 15/l 1837 troligen i Morön. (Dotter till Erik Persson Norqvist född 1807 i Norrböle. Erika Norqvist gift 1:a gången. l864 till 1866 i Kroksjön.) Inga barn verkar finnas i familjen. Pigan i gården var 1894 från Holmsvattnet och hette Maria Magdalena Lund­ström född 1874, dotter till Johan August Lundström född 1831.

Bosatt i byn till omkring 1872, men troligen utan att äga något hemman, var Johan August Lundström född l/7 1831, gift 12/11 1860. (Son till Johan Gustav Nilsson född 1805.)

Hustrun Lisa Greta Johansdotter född 2/7 1828 i Wallen Lövånger. (Dotter till Johan Petter Abrahamsson född 1801 och hans hustru, Barbro Magda­lena Olovsdotter född 1804, Se Wallen Nr. 3 Lövånger.)

Johan August och Lisa Greta fick 6 barn:

A:   sonen Johan Anton Lundström född 24/4 1856 i Lövånger före äkten­skap enligt ovan. Gift 1883 i Holmsvattnet, flyttar 1890 till Bureå.

B:       sonen Carl Lundström född 25/2 1861, död på 1870 talet.

C:   sonen Carl August Lundström född 24/11 1862, död i Strupsjuka i en ålder av 1 år 11 mån: och 23 dagar.

D:   sonen Carl Edvard Lundström född 20/4 1865. Gift 1894 i Holms­vatt­net. Ägde l/32 manta1 jord där, men flyttade senare på 1900 talet till Fjällboda.

E:       sonen August Konrad Lundstram född 4/11 1867.

F:   dottern Maria Magdalena Lundström född 7/5 1874 i Holmsvatt­net. Hon flyttar 1894 till Wikdahl, Se Sida  242 i Bok.

Johan August Lundström född 1831 köper l/32 manta1 ur Nr. 2 i Holmsvatt­net. Familjen flyttar dit 1870-1872.

l/32 manta1 ur Carl Fredrik Wikdahls Hemman köptes av, Erik Persson, född 26/9 1827. Han kom till Wikdahl som dräng den 25/3 1865 från Älvda­len i Dalarna. Gift 30/11 1871 Han levde troligen inpå 1900-talet.

Hustrun Anna Johanna Johansdotter, född l/2 1834 var dotter till Johan Gustav Nilsson född 1805.

Erik Persson köpte jorden redan på 1860 talet, hos honom tjänade hustrun Anna Johanna som piga på 1860 talet en tid,

Sara Lovisa Dufva född 13/10 1836 från Bureå, med U Ä dottern Clara Lovisa, född 4/8 1866.

Erik Persson och Anna Johanna hade troligen inga barn. Hemmanet såldes omkring 1897 till Nils Viktor Nilsson född 1865, som flyttar hit från Fahlmarksforsen 1897 med familj.

l/l6 manta1 ur Wikdahls hemmanet köptes omkring 1857 av Lars Gustav Nilsson Norsten, född 21/l 1820 från Gummark Nr. 5. Han var son till Nils Andersson född 1774, se Nr. 5 i Gummarks By.

Lars Gustav Norsten född 1820 Gift här 2:a gången 30/3 1851, då han blev måg i gården. Lars Gustav levde inpå 1900 talet.

Hustrun Märtha Stina Nilsdotter född 6/3 1810 död l/2 1898, var dot­ter till Nils Ersson född 1777.

Deras 3 barn var:

A:   dottern Maria Larsdotter Norsten född 22/8 1844 gift 1875 med Johan Larsson Hedman född 1847 i Holmsvattnet, i Hans första gifte.

B:   sonen Lars Johan Norsten född 3/9 1852 Gift 1877, Han övertog Faderns hemman, Se nedan.

C:   dottern Anna Efrosyna Larsdotter Norsten född 29/8 1854. Gift 1887 med svågern Johan Larsson Hedman född 1847 i Holmsvatt­net Nr. 2 i hans 2:a gifte.

Hemmanet l/16 mantal övertogs av sonen, Lars Johan Larsson Norsten född 3/9 1852, Gift 23/9 1877.

Hustru Matilda Nilsdotter född l/4 1847, Hon kom från Nysätra som fosterdotter till Gummark.

Deras 6 barn var:

A:   dottern Hulda Kristina Norsten f, 27/3 1878. Hon flyttade hem­ifrån år 1901.

B:       dottern Emma Lovisa Norsten född 25/8 1879.

C:   dottern Eva Matilda Norsten född 9/1 1881, död den 13/8 1899.

D:       sonen Johan August Norsten född 24/2 1882.

E:   sonen Nils Oskar Norsten född den 2/2 1885, död den 2/9 1893.

F:   dottern Ida Maria Norsten född 22/9 1887. Gift med Helmer Löv­gren född 1883. De bosatte sig i Wikdahl.Han var son till Johan Lövgren och Anna Kristina Gärdin.

Vem som i fortsättningen äger och brukar denna Hemmansdel i Wik­dahl är obekant.

Erik Perssons 1/32 mantal i Wikdahl köptes omkring 1897 av Nils Viktor Nilsson född l/l1 1865 i Degerbyn. Han var son till Johan Nilsson född 1839 och Anna Lovisa Strandberg Myckle. Nils Viktor Nilsson växte opp hos en moster i Fahlmarksheden, Gift 10/3 1889 i Fahlmarksforsen.

Hustrun Wilhelmina Apolonia Forsman född 9/2 1857, var dotter till, Johan Ulrik Forsman född 1830, Nr. 12 i Fahlmarksforsen.

De fick 4  barn:

A:       dottern Klara Viktoria Nilsson född 18/9 1889.

B:       dottern Beda Wilhelmina Nilsson född 29/4 1895.

C:       sonen Johan August Nilsson född 30/5 1897.

D:       dottern Anna Elise Nilsson född 15/6 1899.

Kanske något mer barn är fött efter år 1900.

Hit till Wikdahl kom ifrån Byske den 16/9 1889, Missionären Anton Andersson född 22/5 1856. Han hade varit Missionär i Kina, gift 28/11 1885.

Hustrun Emma Carolina Carlsdotter Wikdahl född 9/8 1858 i Wik­dahl, var dotter till Carl Fredrik Nilsson född 1816

Deras barn:

A:       dottern Sofia Elisabet Andersson född 30/8 1886 i Kina.

B:       sonen Karl Andersson född 9/12 1887 i Falsän Kina.

C:       dottern Eva Carolina Andersson, född 20/8 1889 i Skellefteå.

D:       sonen Viktor Andersson född 31/3 1891 i Skellefteå. Svärmo­dern Eva Stina Nilsdotter född 1820 dog här 25/4 1896. Familjen flyttar 1897 till Bureå.

Kommentarer

4 svar till ”Wikdahls (Vikdals) nybygge, karta och historik”

 1. Profilbild för Herbert Grahn
  Herbert Grahn

  Hej Anders!

  Verkligt intressant info på din webplats!. Jag har gjort lite efterforskningar åt en annan person, vars anor råkar
  sammanfalla med Erik Nilsson Pipare. Hoppas jag får ”låna” lite info från din hemsida.
  Hälsningar
  Herbert

 2. Profilbild för Anders

  Trevligt att du har hittat till min sida. Du får gärna använda mina uppgifter, men hänvisa om möjligt till källan!
  Vänliga hälsningar
  Anders

 3. Profilbild för Sten Johansson
  Sten Johansson

  Hej!
  Har tagit del av din omfattande undersökning av uppkomsten av byn Vikdal. Noterar att min släkt från Vikdal finns med. Min morfar var den August Wikström född 28/9 1878 som du nämner. Hans hustru och min mormor var Hanna Lindgren. Min morbror Gösta Wikström tog över gården som i dagarna tyvärr sålts. Bor själv i norra Östergötland på en gammal fastighet som heter Trolleflod 119 med tradition av bergsbruk. Tycker att det är historiska vingslag att Pipare var med vid Anjala just vid den tiden när Anjalaförbundet skrevs vilket förmodligen i förlängningen bidrog till mordet på Gustaf III.
  Hälsningar
  Sten Johansson

 4. Profilbild för Anders

  Trevligt att du hittat hit och kommenterat sidan! Mer nyheter kommer nog till hösten, då jag nu har börjat intressera mig för DNA i släktforskningen. Hälsninngar Anders